En
 شرح وظایف معاونت عمران

شرح وظایف معاونت عمران

**********************************************************************************************************

1- تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چهارچوب مسئولیت های وزارت كشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها

2- بررسی و مطالعه و همكاری در خصوص طرح های هادی و جامع شهرستان

3- هماهنگی و همكاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر كارهای شهرداری

4- مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تامین اعتبار

5- تماس با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها

6- همكاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح ها

7- كنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و ...

8- گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تاخیر در اجرای پروژه ها

9- بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبارات

10- نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزیع معادن شن و ماسه

11- نظارت و پیگیری لازم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همكاری با كارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهر

12- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی كه نقص دارند و كنترل میزان مصالح مصرف شده

13- تشكیل جلسات شورای برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مصوبات

14- پیگیری امور مربوط به منازل سازمانی

15- پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهر

16- بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء كمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت

17- تشكیل جلسه كمیته برفروبی و پیگیری مصوبات

18- بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت كشور همچنین طرح هایی كه از محل اعتبارات عمرانی انجام می گیرد

19- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق