معرفی بخشداری ها

از لحاظ تقسیمات کشوری شهرستان قرچک دارای یک شهر (قرچک)، یک بخش (مرکزی)، دو دهستان و ۱۱ آبادی است