معرفی مسئولین فعلی فرمانداری

 

الله بخش حبیبی - معاون برنامه ریزی و اداری مالی و سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی
 

حسین فخاری - مسئول حراست فرمانداری

مهدی وحدی - رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات فرمانداری

 

مینا شمسی - مسئول روابط عمومی فرمانداری