معرفی مسئولین فعلی فرمانداری

 

حمیدرضا خدایی راد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی
 

الله بخش حبیبی - معاون برنامه ریزی و اداری مالی
 

سید سهیل نُجبایی - معاون هماهنگی امور عمرانی
 

محمد عبدی راد - بخشدار مرکزی

حسین فخاری - مسئول حراست فرمانداری

مهدی وحدی - رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات فرمانداری

 

مینا شمسی - مسئول روابط عمومی فرمانداری