En

میز خدمت

به اطلاع مردم شریف شهرستان قرچک می رساند میز خدمت از تاریخ 96/11/1 در فرمانداری مستقر می باشد. شهروندان گرامی می توانند جهت استفاده از خدمات با خانم رسولپور از طریق شماره تلفن 19-36151517 داخلی 243 تماس حاصل نمایند.


لیست خدمات ارائه شده:
تنظیم فرم درخواست مراجعین
پیگیری امور مراجعین از طریق سیستم چارگون و مکاتبات
پاسخگویی به سوالات مراجعین و توجیه آنان
ارجاع مراجعین به دفتر فرماندار، معاونین و کارشناسان ذیربط در صورت نیاز
انجام مکاتبه جهت تسریع در امور یارانه با دفتر پلیس + 10 و یا ادارات ذیربط(اداره بهزیستی، مراجع قضایی و ...)
مذاکره تلفنی با رؤسای ادارات یا کارشناسان مربوطه جهت تسریع در روند امور مراجعین
بازدید حضوری از نحوه عملکرد میزهای خدمت ادارات شهرستانی

اداره بازرسی فرمانداری

میز خدمت

به اطلاع مردم شریف شهرستان قرچک می رساند میز خدمت از تاریخ 96/11/1 در فرمانداری مستقر می باشد. شهروندان گرامی می توانند جهت استفاده از خدمات با خانم رسولپور از طریق شماره تلفن 19-36151517 داخلی 243 تماس حاصل نمایند.


لیست خدمات ارائه شده:
تنظیم فرم درخواست مراجعین
پیگیری امور مراجعین از طریق سیستم چارگون و مکاتبات
پاسخگویی به سوالات مراجعین و توجیه آنان
ارجاع مراجعین به دفتر فرماندار، معاونین و کارشناسان ذیربط در صورت نیاز
انجام مکاتبه جهت تسریع در امور یارانه با دفتر پلیس + 10 و یا ادارات ذیربط(اداره بهزیستی، مراجع قضایی و ...)
مذاکره تلفنی با رؤسای ادارات یا کارشناسان مربوطه جهت تسریع در روند امور مراجعین
بازدید حضوری از نحوه عملکرد میزهای خدمت ادارات شهرستانی

اداره بازرسی فرمانداری