معاونت برنامه ریزی و توسعه

الله بخش حبیبی - معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری