سامانه پیامکی ارتباط مردم با فرماندار

سامانه پیامکی فرمانداری شهرستان قرچک:
۱۰۰۰۳۶۳۶۱۵۱۵۱۷